Git – zaznamenávanie zmien

Tento príspevok je časťou série:

Cieľ

Chcem zosumarizovať poznatky o spôsobe pridávania súborov do prípravnej oblasti a aj o vykonávaní záznamu o zmenách v úložisku v systéme na správu verzii Git.

Príkazy

Riešenie

Ak vykonám akékoľvek zmeny v súboroch, ktoré sú pod kontrolou systému na správu verzii, môžem o tom vykonať záznam, no najskôr musím presne určiť, ktoré zmeny to sú.

Toto je vlastne kľúčová úloha systému Git, uchovávať presné záznamy o tom čo presne a kým presne bolo pozmenené. V prípade potreby je teda možné „jednoducho“ zmeny zvrátiť. A preto je veľmi dôležité pridávať a následne zaznamenávať zmeny po nejakých zmysluplných, logických častiach.

Ak napríklad na danom projekte vykonám zmeny v dokumentácii, vo vzhľade aplikácie, vo vnútornej logike, a ešte aj v spôsobe ukladania dát, tak je vyslovene nevhodné všetky tieto nesúvisiace zmeny pridať spolu do prípravnej oblasti a vykonať o nich jeden spoločný záznam o zmene. Na to presne využijem pridávanie do prípravnej oblasti. Pridám tam len tie súbory, alebo ich časti, ktoré spolu súvisia a tvoria jeden logický celok, pridajú jednu vlastnosť alebo odstránia jeden problém. Dodržiavať túto zásadu o pridávaní zmien po menších častiach je veľmi dôležité pravidlo!


Pridanie súborov do prípravnej oblasti

Zmenené súbory, alebo ich časti môžem pridať do zoznamu zmien – prípravnej oblasti (index alebo staging area) pomocou príkazu git add.

# súbory môžem pridať jednotlivo podľa mien
git add subor01 subor02

# alebo podľa časti mena
git add subor*

# môžem pridať všetky nové a modifikované, ale nie zmazané
git add .
# na konci je bodka

# všetky modifikované a zmazané, ale nie nové
git add -u

# úplne všetky, aj nové, aj modifikované aj zmazané
git add -A

Môžem pridať len časť zmien, nie celé súbory.

git add --interactiv

# alebo len pre konkrétny súbor
git add --patch nazov_suboru

# alebo 
git add -p nazov_suboru

Zobrazí sa vybraná časť zmeny (zelenou farbou) a ponuka možností:

 • y – pridať túto časť (hunk) do prípravnej oblasti
 • n – nepridať túto časť do prípravnej oblasti
 • q – skončiť a nepridať nič viac
 • a – pridať túto a všetky nasledujúce časti
 • d – nepridať túto ani žiadnu nasledujúcu časť
 • g – vybrať časť kam sa presunúť
 • / – nájsť časť podľa zadaného vzoru (regex)
 • j – ponechať túto časť nevybratú a prejsť na ďalšiu nevybratú
 • k – ponechať túto časť nevybratú a prejsť na predošlú nevybratú
 • K – ponechať túto časť nevybratú a prejsť na predošlú časť
 • s – rozdeliť túto časť na menšie
 • e – ručne rozhodnúť o tejto časti
  • nahradiť znak mriežka # znakom pre pridanie + / odobratie -
 • ? – vytlačiť pomoc

Po skončení výberu častí, môžem skontrolovať správnosť tým, že zobrazím zmeny, ktoré sú pridané do prípravnej oblasti.

git diff --cached

# alebo to isté
git diff --staged

V prípade, že chcem odobrať z prípravnej oblasti omylom pridaný súbor alebo jeho časť, môžem to urobiť tiež aj interaktívne.

# odbratie celého suboru
git reset -- subor

# interaktívne odobratie
git reset --patch

# alebo skrátene
git reset -p

Zobrazia sa časti pridané do prípravnej oblasti označené zelenou a ponuka možností podobná ako vyššie pri pridávaní. Požadované časti môžem odoberať z prípravnej oblasti.


Odobratie / presunutie súborov v úložisku

V prípade potreby odstránenia súboru z repozitáru alebo jeho presunu na iné miesto v repozitári nevykonám to na úrovni manipulácie so súbormi v súborovom systéme (príkazy cp, mv, alebo grafický správca súborov), ale takúto zmenu vykonám pomocou príkazov git.

# na presun suboru do adresára
git mv stara/cesta/subor novy/adresar

# na presun viacerých súborov do adresára
git mv subor1 subor2 adresar

# na odstránenie
git rm subor

Zaznamenanie zmien v úložisku

Ak už mám v prípravnej oblasti pridané (odstránené, presunuté) požadované súbory, alebo ich časti, môžem o tom vykonať záznam - záznam o zmene v úložisku (commit).

git commit

Po zadaní príkazu sa spustí predvolený editor v ktorom je potrebné napísať doplňujúce informácie ohľadom zaznamenávanej zmeny.

Záznam o zmene by mal obsahovať aspoň dve časti:

 • subjekt - nadpis, stručné zhrnutie
 • telo - podrobnejšie vysvetlenie

Odporúčania ako správne napísať správu o zmene (commit message):

 • Nepoužívať prepínač -m a --message=
 • Oddeliť subjekt a telo jedným prázdnym riadkom
 • Obmedziť subjekt na maximálne 50 znakov
 • Začať subjekt veľkým písmenom
 • Neukončiť subjekt bodkou
 • Použiť rozkazovací spôsob v subjekte
 • Zalamovať riadky v tele na 72 znakov
 • Využiť telo na vysvetlenie čo a prečo namiesto ako

Takto zaznamenaná zmena má svoj jednoznačný identifikátor, ktorý sa vypočíta ako SHA-1 (kryptografická hašovacia funkcia) z objektu ktorý obsahuje tieto informácie:

 • pripojená správa o zmene
 • údaje o osobe ktorá zmenu aplikovala (meno a email)
 • dátum a čas aplikovania zmeny
 • údaje o autorovi, osobe ktorá zmenu napísala (meno a email)
 • dátum a čas napísania zmeny
 • SHA-1 vypočítaná z celého pracovného adresáru
 • jednoznačný identifikátor priamo predchádzajúcej zaznamenanej zmeny

Výsledkom výpočtu je 160 bitový reťazec (20 bytov), ktorý je možné zapísať pomocou 40 znakov. Z toho už prvých sedem znakov postačuje na jednoznačné odlíšenie uložených verzii.

Z toho vyplýva, že aj sebe menšia zmena akéhokoľvek z vyššie uvedených údajov spôsobí vygenerovanie nového, iného a jednoznačného identifikátora.


Odstránenie / zmena záznamov o zmene (lokálne)

Pre nasledujúce platí zásadná podmienka, že vykonané záznamy o zmene (git commit) ešte neboli odoslané na vzdialené úložisko!

Ak potrebujem len zmeniť text v poslednom zázname o zmene, ktorý ešte nebol odoslaný na vzdialený repozitár.

git commit --amend

Pokiaľ nebol ešte záznam o zmene odoslaný na vzdialené úložisko (git push), môžem takýto záznam odstrániť tak, že ponechám zmenené súbory v prípravnej oblasti a odstránim len záznam o zmene.

git reset --soft HEAD~

Alebo môžem spolu s odstránením záznamu o zmene odobrať aj pozmenené súbory z prípravnej oblasti (unstage).

git reset HEAD~

# alebo tiež
git reset --mixed HEAD~

Alebo ešte môžem aj okrem odstránenia posledného záznamu o zmene a odobratí pozmenených súborov z prípravnej oblasti, zvrátiť aj zmeny na tých súboroch. Čiže pracovný adresár sa ocitne ako v stave tesne po predposlednom zázname o zmene.

git reset --hard HEAD~

# môžem kompletne odstrániť aj viac posledných zmien !!
git reset --hard HEAD~3
# odstráni 3 posledné záznamy o zmene aj so všetkými zmenami v súboroch
# plus odstrání všetky súbory pridané počas posledných 3 záznamov !!

Pozor! Toto teda odstráni aj novo pridané súbory, nie len zmeny na starých! A taktiež odstráni nevratne všetky zmeny o ktorých nebol vykonaný záznam o zmene!

Preto ak potrebujem vykonať git reset --hard je vyslovene vhodné zmeny ktoré ešte nie sú zaznamenané a chcem ich uchovať odložiť bokom - git stash.


Doplniť:

 • zaznamenanie zmien v submoduloch
 • pred vyplnený vzor pre správu v zázname o zmene

Zdroj

Tento príspevok je časťou série: