Git (systém na správu verzii) – základy

Tento príspevok je časťou série:

Cieľ

Chcem objasniť základné pojmy a zosumarizovať poznatky ohľadom inštalácie a úvodného nastavenia systému na správu verzii Git.

Príkazy

Riešenie

Základné pojmy

 • Repository – repozitár je dátové úložisko. Obsahuje: súbory a dáta o nich, v podobe uložených snímok súborového systému v čase, záznamy o vykonaných zmenách, vytvorené vetvy, kópie vytvorené v určitom čase. Je to vlastne databáza obrazov stavu súborového systému, resp. záznamy o tom v akom stave sa nachádzali zahrnuté súbory v okamihoch keď boli vykonané záznamy o zmene (commits).

 • Remote repository – vzdialený repozitár, zvyčajne niekde na internete, v cloude, u rôznych poskytovateľov (GitHub, GitLab, Bitbucket atď.), ale môže byť aj na vlastných serveroch.

 • Working directory – lokálna pracovná kópia repozitáru v počítači v ktorej môžem pracovať so súbormi.

 • Stage area / Index – vrstva medzi pracovným adresárom a lokálnym repozitárom. Je to vlastne zoznam zmien v súboroch o ktorých je možné vykonať záznam o zmene (commit).

 • Commit – záznam o vykonanej zmene. Obsahuje informácie o tom kto a kedy vykonal zmenu, popis vykonanej zmeny a jednoznačný identifikátor zmeny a aj priamo jej predchádzajúcej zmeny.

 • Branch – vetva, kópia repozitáru v istom čase, izolovaná od ostatných, v ktorej je možné vykonávať zmeny na súboroch, s vlastnou históriou. Medzi rôznymi vetvami sa je možné prepínať. Vetvy je možné naspäť začleňovať jednu do druhej, spájať ich.

 • Main (Master) – zvyčajne hlavná, lokálna aj vzdialená vetva, v repozitári.

 • Head – ukazuje na posledný záznam (commit) o zmene v každej vetve (branch).

 • Checkout – prepína z aktuálnej do akejkoľvek inej vetvy, a podáva informácie o stave v danej vetve.

 • Clone – vytvorenie vernej kópie repozitáru jeho stiahnutím, klonovaním do počítaču. Naklonovaný repozitár môžem udržiavať naďalej zosynchronizovaný s pôvodným pomocou sťahovania a zasielania zmien (git pull / push).

 • Fork – vytvorenie vernej kópie repozitáru vytvorením ďalšieho, zvyčajne vzdialeného repozitáru. Vykoná sa pomocou git clone. Obsahuje tie isté súbory aj s históriou. Takto vytvorený repozitár vyzerá, ako novo vytvorený repozitár obsahujúci súbory, ako pôvodný v čase vytvárania kópie. Môže takto vzniknúť alternatívna cesta vývoja projektu.

„Forkovanie“ je koncept, klonovanie je proces. Obe činnosti využívajú príkaz git clone.


Git - základné pojmy


Inštalácia

Linux

 1. Priamo z úložiska operačného systému pomocou balíkovacieho systému.
# Debian / Ubuntu
sudo apt update
sudo apt install git

# RHEL / CentOS / Fedora / Almalinux
sudo dnf update
sudo dnf install git
 1. Ubuntu, najnovšiu verziu z úložiska tretej strany.
sudo add-apt-repository ppa:git-core/ppa
sudo apt update
sudo apt install git
 1. Zostaviť najnovšiu verziu (s použitím staršej verzie).
# nástroje potrebné na stiahnutie a zostavenie pre Debian a spol
sudo apt update
sudo apt install make libssl-dev libghc-zlib-dev libcurl4-gnutls-dev \
libexpat1-dev gettext

# nástroje potrebné na stiahnutie a zostavenie pre RHEL a spol
sudo dnf update
sudo dnf install gettext-devel openssl-devel perl-CPAN perl-devel \
zlib-devel gcc autoconf

# naklonujem repo so zdrojákmi
git clone https://github.com/git/git.git

# prepnem sa do novovytvoreného adresára
cd git

# zostavím a nainštalujem Git
make prefix=/usr/local all
sudo make prefix=/usr/local install

Správnosť inštalácie overím kontrolou nainštalovanej verzie.

git version

# ak sa ešte stále hlási staršia verzia z /usr/bin
# nechám zabudnúť všetky cesty k programom
hash -r
# a znova skúsim zobraziť verziu
git version

Cesta ku ručne nainštalovanej verzii /usr/local/bin má zvyčajne vyššiu prioritu ako cesta ku verzii inštalovanej balíčkovacím systémom /usr/bin.

Windows

winget install --id Git.Git -e --source winget

Úspešnosť inštalácie overím v oboch systémoch rovnako, kontrolou nainštalovanej verzie.

git version

Úvodné nastavenie

Po nainštalovaní potrebných balíčkov nastavím základné údaje.

git config --global user.name "John Doe"
git config --global user.email johndoe@example.com
git config --global core.editor "nano -r 72"

# alebo prítulnejší Visual Code
git config --global core.editor "code --wait"

Ak pracujem vo viacerých operačných systémoch, ktoré rôznym spôsobom ukončujú riadok , je vhodné nastaviť jednotný spôsob.

# v zmiešanom prostredí MS Windows / Linux / Mac
git config --global core.autocrlf false
git config --global core.eol lf
git config --global core.filemode false

# plus v každom repozitári
git config --local core.autocrlf false
git config --local core.eol lf
git config --local core.filemode false

Nastavené hodnoty môžem zobraziť.

git config --list

# alebo aj s umiestnením kde je dané nastavenie uložené
git config --list --show-origin

# a ešte aj s rozsahom pôsobnosti
git config --list --show-origin --show-scope

Konfiguráciu Gitu je možné vykonať na rôznych úrovniach, s rozdielnym rozsahom pôsobnosti:

 • systémová úroveň

  • prepínač --system
  • na úrovni celého systému
  • platí pre všetkých užívateľov a pre všetky repozitáre
  • akákoľvek nižšia úroveň ju prepíše
  • v Linuxe je uložené nastavenie v súbore /etc/gitconfig
  • v MS Windows C:\Program Files\Git\etc\gitconfig
 • globálna úroveň

  • --global
  • často používaná
  • platí pre všetky repozitáre daného užívateľa
  • v Linuxe $HOME/.gitconfig
  • v MS Windows $env:userprofile\.gitconfig
 • lokálna úroveň

  • --local
  • pred nastavená úroveň, ak nie je uvedený žiadny prepínač
  • prepíše nastavenia z vyšších úrovní
  • platí len v rámci daného repozitára
  • Linux <git-repo>/.git/config
  • MS Windows <git-repo>\.git\config
 • adresárová úroveň

  • --worktree
  • najnižšia úroveň pôsobnosti
  • prepíše všetky ostatné úrovne
  • platí len v adresári a jeho pod adresároch
  • Linux <git-repo>/.git/config.worktree
  • MS Windows <git-repo>\.git\config.worktree

Zdroj

Tento príspevok je časťou série: