Python – inštalácia

Cieľ

Chcem nainštalovať najnovšiu, respektíve viacero verzii programovacieho jazyka Python v prostredí operačných systémov Debian / Ubuntu a MS Windows.

Riešenie

Ubuntu z úložiska PPA

Jednoduchšia metóda, ale musím dôverovať tvorcom repozitára. Potrebujem pridať PPA úložisko “deadsnakes” team – New Python Version do sources.list a požadovanú verziu jazyka Python nainštalovať z neho.

Keď ešte toto úložisko nemám medzi zdrojmi, tak najskôr si stiahnem a uložím podpisový kľúč k repozitáru.

sudo gpg \
--homedir /tmp \
--no-default-keyring \
--keyring /usr/share/keyrings/ppa-deadsnakes.gpg \
--keyserver keyserver.ubuntu.com \
--recv-keys F23C5A6CF475977595C89F51BA6932366A755776

Následne môžem pridať PPA k zdrojom.

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ppa-deadsnakes.gpg] https://ppa.launchpadcontent.net/deadsnakes/ppa/ubuntu jammy main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ppa-deadsnakes.list > /dev/null

echo "deb-src [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ppa-deadsnakes.gpg] https://ppa.launchpadcontent.net/deadsnakes/ppa/ubuntu jammy main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/ppa-deadsnakes.list > /dev/null

V prípade inštalácie na systém s Ubuntu, správne upravím jedno slovný názov distribúcie (jammy), dostupné sú len LTS verzie a v prípade inštalácie na Debian vychádzam z predpokladu :

  • Debian 12 (testing / bookworm) -> Ubuntu 22.04 -> jammy
  • Debian 11 (bullseye) -> Ubuntu 20.04 -> focal
  • Debian 10 (buster) -> Ubuntu 18.04 -> bionic

Po pridaní repozitárov môžem obnoviť údaje o dostupných softvérových balíčkoch a nainštalovať dostupnú, požadovanú verziu Pythonu.

sudo apt update
sudo apt install python3.11

Debian / Ubuntu zo zdrojových súborov

Aktualizujem údaje o dostupných balíčkoch a nainštalujem ďalšie potrebné balíky na zostavenie Pythonu zo zdrojových súborov.

sudo apt update
sudo apt install build-essential zlib1g-dev libncurses5-dev libgdbm-dev libnss3-dev libssl-dev libreadline-dev libffi-dev libsqlite3-dev wget libbz2-dev pkg-config

V domovskom adresári si vytvorím pod adresár na zdrojové súbory (ak už nemám nejaké iné miesto na to určené).

mkdir sources
cd sources

Stiahnem a rozbalím zdrojové súbory Pythonu.

wget https://www.python.org/ftp/python/3.11.1/Python-3.11.1.tgz
tar -xvf *

Prepnem sa do adresára so zdrojákmi a spustím configure na overenie dostupnosti všetkých potrebných balíkov na kompiláciu a vykonanie rôznych iných testov.

cd Python-3.11.1
sudo ./configure --enable-optimizations

Spustím samotné zostavenie. Za prepínačom -j zadám počet dostupných jadier procesora.

sudo make -j 1

Na prenajatej VPS s jedným jadrom a 1 GB pamäte trvalo zostavenie približne 13 minút.

Nakoniec spustím inštaláciu.

sudo make altinstall

Toto trvalo už len minútku. Na záver overím úspešnosť inštalácie kontrolou nainštalovanej verzie.

python3.11 -V

# alebo
python3.11 --version

Ak mám nainštalovaných viacero verzii jazyka Python môžem ich zobraziť.

find /usr -type f -regex "\/usr\(\/local\)?\/bin\/python[2-3]\.[0-9]+"

Windows

Najskôr môžem vyhľadať všetky dostupné verzie jazyka Python.

winget search python.python

Vybratú verziu môžem nainštalovať.

winget install python.python.3.11

Ak mám terminál spustený ako bežný užívateľ, inštalátor sa ma opýta, či som si istý, že chcem povoliť vykonávanie zmien v počítači programy Python 3.11. Po odsúhlasení prebehne vcelku rýchla inštalácia.

Found Python 3.11 [Python.Python.3.11] Version 3.11.1
This application is licensed to you by its owner.
Microsoft is not responsible for, nor does it grant any licenses to, third-party packages.
Downloading https://www.python.org/ftp/python/3.11.1/python-3.11.1-amd64.exe
  ██████████████████████████████  24.0 MB / 24.0 MB
Successfully verified installer hash
Starting package install...
Successfully installed

Úspešnosť inštalácie overím kontrolou nainštalovanej verzie.

python -V

# alebo
python --version
# alebo
py -V
# alebo
py --version

Ak mám v MS Windows nainštalovaných viacero verzii jazyka Python môžem zobraziť zoznam všetkých (pri predvolenej verzii bude znak hviezdička).

py --list

# alebo pomocou winget (bez indikácie predvolenej verzie)
winget list --name python

Zdroj