Čas poslednej zmeny príspevku – Hugo

Cieľ

Chcem pridať možnosť zobraziť čas poslednej zmeny príspevku do používanej témy v generátore statických stránok Hugo . Správny dátum a čas poslednej zmeny by mal byť doplnený aj pri lokálnom generovaní stránky, ale aj pri automatickom generovaní a nasadzovaní v prostredí GitHub Actions.

Ako čas poslednej zmeny príspevku chcem použiť dátum a čas vykonania záznamu o zmene (commit) v systéme na správu verzii Git.

Riešenie

Mohol by som dátum poslednej zmeny zadávať ručne, v úvodnej časti príspevku frontmatter by som vytvoril ďalšiu položku lastmod, kde by som po vykonanej zmene zakaždým ručne zadal dátum a čas tej zmeny, no toto je prácne riešenie. Využijem radšej dátum a čas zmeny uchovaný v systéme na správu verzii Git.

Podmienkou je aby bol v systéme kde sa zostavuje stránka nainštalovaný Git, aby bol adresár so stránkou pod správou systému na správu verzii a do tretice je potrebné túto vlastnosť povoliť v samotnom generátore Hugo.

Povoliť vlastnosť generátora Hugo

V prvom rade musím umožniť generátoru Hugo pristupovať ku informáciám v úložisku Git.

Môžem túto vlastnosť zapnúť v hlavnom konfiguračnom súbore stránky config.toml, v jeho úvodnej časti, popri základnej URL, názve, téme atď., pridaním riadku:

enableGitInfo = "true"

Alebo môžem túto vlastnosť zapínať pridaním voľby --enableGitInfo priamo v príkazovom riadku pri spúštaní procesu zostavovania stránky, napríklad:

hugo --enableGitInfo --minify --buildDrafts

Nastaviť parametre stránky

Ďalej musím upraviť nastavenie, ako bude Hugo priraďovať dátumy ku generovanému obsahu stránky. Úpravu vykonám opäť v hlavnom konfiguračnom súbore projektu config.toml, v časti [frontmatter]:

[frontmatter]
 date = [ "date", "publishDate", "lastmod"]
 lastmod = ["lastmod" ,":git", "date", "publishDate"]
 publishDate = ["publishDate", "date"]
 expiryDate = ["expiryDate"]

Jednotlivé položky majú samo vysvetľujúce názvy, využijem len prvé dva.

 • date – dátum a čas vytvorenia príspevku, bude doplnený v poradí:

  • date – dátum a čas uvedený v záhlaví (frontmatter) príspevku
  • publishDate – ak nebude uvedený date
  • lastmod – použije sa ak nebude v záhlaví ani publishDate
 • lastmod – dátum a čas poslednej zmeny príspevku:

  • lastmod – použije sa údaj uvedený v záhlaví príspevku
  • :git – ak nebude v záhlaví uvedený lastmod použije sa údaj z Gitu
  • date – ak nebude dostupný údaj z Gitu, použije sa date v záhlaví
  • publishDate – ak nebude uvedený ani date v záhlaví príspevku

Čas vytvorenia je štandardne uvedený v záhlaví príspevku (frontmatter), záznam vzniká automaticky pri vytváraní príspevku. A pokiaľ je projekt v Gite, tak čas poslednej zmeny sa získa z histórie záznamov o zmene v repozitári. Takže obe hodnoty budú dopĺňané automaticky.

Vložiť čas poslednej zmeny na stránku

V prípade, že použitá téme už má niekde pri príspevku umiestnenú informáciu o čase poslednej zmeny, môžem tento krok preskočiť.

Ak téma nepridáva tieto dáta ku príspevku a som rozhodnutý kam na vygenerovanú stránku chcem umiestniť informáciu o čase poslednej zmeny, upravím súbor so šablónou pre príspevok single.html. Je umiestnený v adresári s témou, do neho pridám na požadované miesto riadok, kde sa má zobraziť čas zmeny. Môžem tiež určiť formát v akom sa má dátum a čas .Lastmod zobraziť.

themes/názov-témy/layouts/posts/single.html

{{ dateFormat "2006-01-02 15:04 -0700" .Lastmod.Local }}

Doplniť parametre v CI/CD

Pokiaľ ide o lokálne zostavenie a nasadenie stránky na hosting z osobného počítača, je to všetko, pri každom príspevku bude okrem tradičného času vzniku uvedený aj čas poslednej zmeny vychádzajúci z dátumu a času posledného záznamu o zmene ku danému príspevku.

Ak však zostavovanie a nasadzovanie prebieha automaticky (CI/CD) v GitHub Actions, je potrebné ešte upraviť jeden parameter v konfiguračnom súbore .github/workflows/workflow-01.yml:

  steps:
  - name: Checkout the branch with submodules
   uses: actions/checkout@v3
   with:
    ref: 'test3'
    submodules: 'true'
    fetch-depth: '0'

V úvodnej časti konfiguračného súboru actions/checkout@v3 zodpovednej za prípravu repozitára a prepnutie do zvolenej vetvy v prostredí $GITHUB_WORKSPACE doplním v časti with parameter fetch-depth a hodnotu 0, aby bol umožnený prístup k celej histórii zmien zvolenej vetvy.

Takže po každom odoslaní zmien do úložiska (git push) a následne spustenom zostavovaní stránky, bude pri každom príspevku doplnený posledný čas zmeny podľa času posledného záznamu o zmene (git commit) pre daný príspevok.


Zdroj


Hugo

669 slov

2022-12-28 06:05 +0000

2023-01-15 15:44 +0000