APT – neoficiálne repozitáre

Tento príspevok je časťou série:

Cieľ

Chcem do systému pridať neoficiálne (externé) APT úložisko (repozitár), čo možno najpresnejšie podľa odporúčaní a osvedčených a zaužívaných postupov v prostredí operačných systémov Debian / Ubuntu.

Chcem zabezpečiť, aby boli pri inštalácii softvéru z tohto repozitára do systému pridané len požadované a očakávané softvérové balíčky a zároveň boli prenášané do systému bezpečným spôsobom.

Upozornenie

Táto poznámka je len môj osobný a veľmi zjednodušený pohľad na prácu s APT. Nie je to v žiadnom prípade pokus o oficiálny a ani neoficiálny preklad dokumentácie. Neúmyselne tu môžu byť uvedené nepresné informácie alebo chyby!

Pridávanie repozitárov tretích strán so sebou nesie vždy istú mieru rizika. Pridávanie repozitárov, respektíve inštalovanie softvéru z nich môže viesť k nevratnému poškodeniu operačného systému!

Riešenie

Pridanie nového APT repozitára

 • Každý pridávaný repozitár musí byť podpísaný s OpenPGP kľúčom
 • Kľúč musí byť možné získať cez zabezpečené spojenie https
 • Kľúč musí byť v systéme uložený výhradne na mieste, do ktorého môže zapisovať len hlavný administrátor (root)
 • Kľúč nesmie byť uložený v /etc/apt/trusted.gpg.d
 • Kľúč nesmie byť nahrávaný pomocou zastaralého apt-key add
 • Kľúč by mal byť stiahnutý a uložený do /usr/share/keyrings

Najskôr potrebujem stiahnuť z overeného zdroja a cez zabezpečené spojenie OpenPGP kľúč pre požadovaný repozitár:

curl -fsSL https://nejaky.repozitar/kluc.gpg |\
sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/kluc.gpg

Následne potrebujem vytvoriť záznam v zoznamoch použitých zdrojov pre nový repozitár. Na výber mám dve možnosti, ako môžem pridať záznam v podobe novovytvoreného súboru v adresári /etc/apt/sources.list.d/:

 • nazov_repozitara.list – pôvodný, jednoriadkový záznam:
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/deb.sury.org-php.gpg] https://packages.sury.org/php/ buster main
 • nazov_repozitara.sources – novší, viacriadkový záznam (Deb822):
Types: deb
URIs: https://packages.sury.org/php/
Suites: buster
Components: main
Signed-By: /usr/share/keyrings/deb.sury.org-php.gpg

Pre každý repozitár pridám samostatný súbor. Cesta v položke Signed-By musí viesť priamo k súboru s kľúčom, nie ku odtlačku prsta.

Konečne je možné vykonať aktualizáciu zdrojov, aby sa zohľadnilo pridanie nových repozitárov a potom je možné z nich inštalovať požadované balíčky:

sudo apt update
sudo apt install názov_nového_balíčku

Úprava starým spôsobom pridaného APT repozitára

Ak som v minulosti pridal APT repozitár ku zdrojom systému pomocou add-apt-repository, alebo kľúč k nemu pomocou apt-key add je potrebné to opraviť.

Najskôr zistím pomocou apt-key list, ktoré kľúče boli takto pridané:

apt-key list

Výstupom je zoznam pridaných dôveryhodných kľúčov uložených v /etc/apt/trusted.gpg, tie chcem zmazať, alebo uložených v /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg:

/etc/apt/trusted.gpg
--------------------
pub  rsa3072 2020-05-17 [SC]
   C03B 4888 7D5E 56B0 4671 5D32 97BD 1A01 3344 9C3D
uid      [ unknown] Gerardo Orellana <goaccess@prosoftcorp.com>
sub  rsa3072 2020-05-17 [E]

Na identifikáciu kľúča, ktorý chcem zmazať potrebujem jeho „odtlačok prsta“ – riadok medzi riadkami začínajúcimi s pub a uid, je to 10 skupín po 4 znaky vrátane medzier, alebo postačuje aj posledných 8 znakov bez medzery (keyID):

sudo apt-key del "C03B 4888 7D5E 56B0 4671 5D32 97BD 1A01 3344 9C3D"
# alebo
sudo apt-key del 33449C3D

Odpoveďou je jednoduché OK.

Ak sú záznamy o repozitári uložené v /etc/apt/sources.list, tak tam ich zakážem vložením znaku mriežka # na začiatok zodpovedajúceho riadku, teda zo záznamu spravím komentár.

Ďalej postupujem akoby som pridával nový repozitár, viď kapitola vyššie. Stiahnem a uložím kľúč pre dané úložisko do /usr/share/keyrings a pridám záznam o úložisku, vytvorením nového súboru v adresári /etc/apt/sources.list.d/.

Proces zakončím aktualizáciou zdrojov, aby sa vykonané zmeny prejavili:

sudo apt update

Zdroj

Tento príspevok je časťou série: