Synchronizovať vzdialenú SQLite3 databázu

Cieľ

Chcem zabezpečiť bezpečnú synchronizáciu (replikáciu) databáz SQLite3 na lokálnych a vzdialených serveroch tak, aby bolo potrebné prenášať sieťou čo možno najmenej dát.

Riešenie

V repozitároch Alexandra Moisseeva na Githube som našiel viac menej hotové riešenie.

Závislosti

Najskôr si potrebujem aktualizovať systém a doinštalovať potrebné balíčky.

sudo apt update && \
sudo apt upgrade && \
sudo apt install \
rsync \
git \
build-essential \
sqlite3 \
libsqlite3-dev \
tcl \
libsqlite3-tcl

Len aby som nezabudol čo je načo:

  • rsync – pre sqlite3-sync
  • git – ma prácu s Githubovými archívmi
  • build-essential – na kompilovanie pre sqlite3-md5
  • sqlite3 – o nej to celé je :)
  • libsqlite3-dev – na kompilovanie pre sqlite3-md5
  • tcl – pre sqlite3-rdiff, je napísaný v Tcl
  • libsqlite3-tcl – pre sqlite3-rdiff, na zavedenie nového rozšírenia

Ďalej je potrebné aby bolo možné pristupovať z hlavného servera na vzdialený cez SSH bez hesla, teda pomocou SSH kľúčov.

sqlite3-sync

Na server, na ktorom je hlavná databáza (tá podľa ktorej budem ostatné synchronizovať, replikovať) si naklonujem Githubový archív do novovytvoreného adresáru.

cd ~
mkdir sqlite3-tools
cd sqlite3-tools
git clone https://github.com/moisseev/sqlite3-sync.git

Tento software potrebujem mať nainštalovaný len na hlavnom serveri, z ktorého budem spúšťať synchronizáciu. Ďalšie závislosti už musia byť nainštalované na oboch serveroch, na hlavnom aj na vzdialenom.

Vytvorím si kópiu konfiguračného súboru, a upravím tam všetky potrebné údaje.

cd ~/sqlite3-tools/sqlite3-sync
cp sqlite3-sync.conf.sample sqlite3-sync.conf
nano sqlite3-sync.conf

Toto je hlavný shellový skript. V piatich krokoch porovná hlavnú a vzdialenú databázu, nájde a vypočíta rozdiely a upraví vzdialenú databázu tak aby obsahovala rovnaké záznamy ako hlavná, lokálka databáza. Na prenášanie dát medzi hlavným a vzdialeným serverom sa využíva veľmi efektívny rsync a prenášajú sa teda len rozdiely medzi súbormi, nie celé súbory. Celá komunikácia prebieha cez zabezpečené, šifrované SSH spojenie.

sqlite3-rdiff

Na oba serveri si naklonujem ďalší archív.

cd ~/sqlite3-tools
git clone https://github.com/moisseev/sqlite3-rdiff.git

V adresári /usr/local/bin si vytvorím symbolický link na skript.

sudo ln -s /home/rado/sqlite3-tools/sqlite3-rdiff/sqlite3-rdiff /usr/local/bin/sqlite3-rdiff

Skript je napísaný v jazyku Tcl. Kľúčová časť celej zostavy. Analyzuje, vypočíta, pridá / odoberie rozdielne riadky dát v porovnávaných databázach SQLite3.

sqlite3-md5

Opäť na oba serveri si naklonujem už posledný tretí archív s MD5 SQLite rozširujúcou knižnicou.

cd ~/sqlite3-tools
git clone https://github.com/moisseev/sqlite-md5.git

Inštaláciu rozširujúcej knižnice vykonám skompilovaním stiahnutých zdrojákov.

cd ~/sqlite3-tools/sqlite3-md5
make
make test
sudo make install

Posledný príkaz umiestni zostavenú knižnicu libsqlitemd5.so do adresáru /usr/local/lib.

Knižnica je napísaná v jazyku C a pridáva podporu kryptografickej hašovacej funkcie MD5 do SQLite3.

Ladenie

Žiaľ v tejto podobe to ešte stále nebolo použiteľné. Skript sa ukončil s chybovou hláškou hneď na začiatku, lebo sa snažil na vzdialenom serveri vykonať sudo … cez ssh spojenie.

Chybové hlásenie:

sudo: no tty present and no askpass program specified

Chybu spôsobujú riadky 20 a 36 v skripte sqlite3-sync. Nápravu vykonám len na vzdialenom serveri, potrebujem upraviť súbor /etc/sudoers tak, aby mal užívateľ synchronizujúci databázy oprávnenie vykonať ssh -p $PORT $HOST "sudo sh -s" < ./action... bez zadávania hesla.

sudo visudo

Na koniec pridám riadok:

rado ALL = NOPASSWD: /bin/sh

A bol tu ešte jeden háčik.

Chybové hlásenie:

libsqlitemd5.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory

Tak isto len na vzdialenom serveri je potrebné mierne upraviť skript sqlite3-rdiff.

cd ~/sqlite3-tools/sqlite3-rdiff
nano sqlite3-rdiff

V riadku 388 je potrebné meno knižnice libsqlitemd5.so nahradiť úplnou cestou k nej /usr/local/lib/libsqlitemd5.so.

Toto by malo byť všetko.

Použitie

Použitie je jednoduché. Priamo v adresári môžem spustiť skript. Ak sú všetky parametre v konfiguračnom súbore sqlite3-sync.conf nastavené správne, spustí sa synchronizácia.

cd ~/sqlite3-tools/sqlite3-sync
./sqlite3-sync

Zdroj


Sqlite3Linux

569 slov

2020-11-20 09:26 +0000

2020-12-19 18:59 +0000