Exim4 a odosielanie pošty

Cieľ

Chcem umožniť serveru, respektíve jeho súčastiam automaticky odosielať emailové správy, bez nutnosti rozchodiť plnohodnotný poštový server.

Je potrebné aby server mohol odosielať emaily typu hlásenie o stave alebo správy o zlyhaní a tak podobne.

Riešenie

Keďže nechcem na serveroch inštalovať a spravovať plnohodnotné poštové servery, využijem služieb s Debianom štandardne dodávaného poštového agenta zodpovedného za prenos správ Exim4 v spojení s inteligentnými poštovými servermi iných poskytovateľov – smarthost.

Kvôli bezpečnosti a prehľadnosti je pre každý server vhodné vytvoriť nový, samostatný emailový účet u externého poskytovateľa emailových služieb.

Inštalácia

Pred samotnou inštaláciou vykonám najskôr obligátnu aktualizáciu systému a potom nainštalujem balíček exim4 ak ho ešte nemám.

sudo apt update &&\
sudo apt list --upgradable &&\
sudo apt upgrade &&\
sudo apt install exim4

Konfigurácia

Spustím základné nastavenie programu Exim4.

sudo dpkg-reconfigure exim4-config

Je to interaktívny proces, potrebujem vyplniť požadované údaje alebo odpovedať na otázku:

 1. Vyberiem možnosť mail sent by smarthost; received via SMTP or fetchmail – základný spôsob ako bude Exim4 fungovať.
 2. Ponechám pred nastavené meno-systému – poštový názov počítača.
 3. Zadám 127.0.0.1;::1 – bodkočiarkami oddelený zoznam IP adries na ktorých je očakávané prichádzajúce spojenie SMTP.
 4. Ponechám nevyplnené – bodkočiarkami oddelený zoznam domén pre ktoré sa prijíma pošta.
 5. Ponechám nevyplnené – rozsah IP adries počítačov pre ktoré budeme smarthost.
 6. Zadám smtp.zoho.com::587 – doména a dvoma dvojbodkami oddelené číslo portu inteligentného poštového serveru (smarthost) pre odchádzajúcu poštu
 7. Vyberiem možnosť No – skryť lokálny názov servera?
 8. Vyberiem možnosť No – minimalizovať počet DNS požiadaviek?
 9. Vyberiem možnosť mbox format in /var/mail/ – spôsob ukladania lokálne prijatej pošty
 10. Vyberiem možnosť Yes – rozdeliť nastavenie do menších súborov?
 11. Zadám meno užívateľa s ktorým pracujem

Proces je možné opakovať.

Do ďalšieho konfiguračného súboru doplním prihlasovacie údaje ku novo vytvorenému emailovému účtu, ktorý chcem použiť na odosielanie pošty.

sudo nano /etc/exim4/passwd.client

Doplním záznam o doméne poskytovateľa, poštovom účte a hesle k nemu v tvare:

*.doména.poskytovateľa.com:poštový@účet.sk:tajnéheslo

Údaje sú oddelené dvojbodkou. Každý poskytovateľ na novom riadku.

Ubezpečím sa, že je správne nastavené vlastníctvo a prístupové práva pre pre súbor passwd.client, keďže obsahuje citlivé informácie:

sudo chown root:Debian-exim /etc/exim4/passwd.client
sudo chmod 640 /etc/exim4/passwd.client

Nastavím ešte poslednú vec. Ku jednotlivým užívateľom, ktorým chcem umožniť odosielať emaily, priradím emailové adresy pre odchádzajúcu poštu.

sudo nano /etc/email-addresses

Záznam pre každého užívateľa na novom riadku v tvare:

užívateľ1: poštový@účet.sk
užívateľ2: iný_poštový@účet.sk

V manuálových stránkach som sa dočítal, že: “/etc/email-addresses is used to rewrite the email addresses of users. This is particularly useful for users who use their ISP’s domain for email.”, no ak tu nastavím akúkoľvek inú emailovú adresu ako tú ktorú používam na prístup ku poštovému účtu, tak nie je možné odosielať poštu. V prípade, že používam viacero smarthost poskytovateľov, tu môžem rozlíšiť, ktorý lokálny užívateľ má použiť, ktorého poskytovateľa (emailový účet).

Po úspešnom nakonfigurovaní vykonám aktualizáciu nastavení agenta Exim4, znovu načítam jeho službu a pokúsim sa ho donútiť odoslať aj pred tým neodoslané (zamrznuté) správy.

sudo update-exim4.conf
sudo systemctl restart exim4
sudo exim4 -qff

Ak je všetko v poriadku, nemal by som dostať žiadnu odpoveď. Konfigurácia poštového agenta Exim4 je ukončená.

Testovanie

Pokúsim sa odoslať jednoduchý email.

echo "Telo testovacieho emailu." | mail -s "Subjekt testovacieho emailu" adresat@posta.com

Či už sa to podarí alebo nie, nedostanem žiadnu odpoveď. Môžem skontrolovať logy poštového agenta.

sudo tail /var/log/exim4/mainlog

Zo záznamov môžem vyčítať informáciu o úspešnom doručení ale aj prípadnú príčinu problému.

Nastavenie mena odosielateľa

Ako meno odosielateľa emailu je použité celé meno užívateľa zadané pri inštalácii operačného systému, alebo vytváraní nového užívateľa.

V prípade, že chcem toto celé meno zmeniť pre užívateľa s prihlasovacím menom username zadám:

sudo chfn -f "Nové Celé Meno" username

Novo nastavené celé meno môžem skontrolovať pomocou príkazu finger, alebo:

getent passwd username

Meno užívateľa je piata položka výstupu oddelená dvojbodkou.

Nastavenie lokálnych presmerovaní

Editáciou súboru /etc/aliases môžem nastaviť cieľových užívateľov, alebo cieľové emailové adresy, kam majú byť presmerované správy pre jednotlivých užívateľov systému.

sudo nano /etc/aliases

Podľa manuálových stránok je vhodné nastaviť alias minimálne pre užívateľa postmaster. Môžem všetkých užívateľov pre jednotlivé služby presmerovať na administrátora root a z toho nakoniec na môj užívateľský účet, z ktorého sa to prepošle na skutočný email.

# /etc/aliases
mailer-daemon: postmaster
postmaster: root
nobody: root
hostmaster: root
usenet: root
news: root
webmaster: root
www: root
ftp: root
abuse: root
noc: root
security: root
root: užívateľ
užívateľ: info@doména.sk

Základné príkazy na správu Exim4

Celkový počet emailov čakajúcich na spracovanie vo fronte, respektíve základné informácie o nich (čas zaradenia do fronty, veľkosť, jednoznačný identifikátor správy, odosielateľ a príjemca).

sudo exim -bpc
sudo exim -bp

Počet zmrazených emailov vo fronte:

sudo exim -bpr | grep frozen | wc -l

Zobrazenie hlavičky, respektíve tela emailovej správy čakajúcej vo fronte.

sudo exim -Mvh jednoznačný_identifikátor_správy
sudo exim -Mvb jednoznačný_identifikátor_správy

Odstránenie všetkých zmrazených emailov z fronty pomocou exiqgrep , respektíve bez:

sudo exiqgrep -z -i | xargs sudo exim -Mrm

sudo exim -bpr | grep frozen | awk '{print $3}' | xargs sudo exim -Mrm

Otestovanie možnosti doručiť email na zadanú adresu.

sudo exim -bt adresát

Odpoveď je vypísaná na štandardný výstup. V prípade, že adresát je skutočná emailová adresa v správnom tvare, email bude poslaný ďalej cez nastaveného smarthost, ak je to lokálny užívateľ nastavený v /etc/aliases, bude email ďalej poslaný cez sériu presmerovaní, respektíve ak je to iný adresát, email bude nedoručiteľný (adresát is undeliverable: Unrouteable address).


Zdroj