Content-Security-Policy hlavička

Cieľ

Chcem správne nastaviť Content-Security-Policy bezpečnostnú hlavičku odpovede webového servera.

Upozornenie

Nesprávna implementácia bezpečnostnej hlavičky Content-Security-Policy môže viesť až ku úplnému znefunkčneniu webovej stránky. Implementáciu je potrebné prevádzať postupne, po malých krokoch a funkčnosť webu je potrebné kontrolovať po každej vykonanej zmene a na rôznych prehliadačoch. Rôzne časti tejto bezpečnostnej politiky sú podporované rôznym spôsobom na rôznych prehliadačoch.

Úvod

Hlavička pomáha znížiť riziko XSS útoku a iných útokov spočívajúcich vo vkladaní (škodlivého) obsahu do vykresľovanej stránky.

Robí to pomocou techniky explicitného povoľovania (whitelisting) zdrojov. Hlavička na to využíva množstvo parametrov (directives) rozdelených do 5 kategórii:

 1. Presne vymenúva miesta odkiaľ môžu byť určité typy súborov, obsahu načítané (kategória parametrov načítania - fetch directives), teda napríklad definuje odkiaľ môže byť sťahovaný JavaScript potrebný pre správne zobrazenie obsahu stránky.

 2. Upravuje tiež vlastnosti dokumentu a prostredia pre ktoré sa bezpečnostná politika uplatňuje (kategória parametrov dokumentu - document directives).

 3. Určuje aj miesto kam môžu smerovať dáta alebo odkazy, alebo kde môže byť vkladaná stránka (kategória parametrov navigácie - navigation directives).

 4. Určujú tiež miesto kam sa majú posielať reporty o porušení a spôsob ako riešiť porušenie týchto pravidiel (parametre reportovania - reporting directives).

 5. Parametre definované v iných dokumentoch, ktoré boli začlenené do CSP.

V predvolenom stave sú všetky oblasti úplne povolené, to znamená, že ak nejaký parameter nenastavím vôbec, tak je povolený!

Všetky parametre je možné nastaviť úpravou hlavičky odpovede webového servera Content-Security-Policy:. Väčšinu parametrov (s výnimkou sandbox, frame-ancestors, report-uri, report-to) je možné nastaviť tiež aj pomocou HTML značky <meta>.

Parametre načítania

default-src

 • definuje povolené zdroje pre viacero oblastí (JavaScript, CSS štýly, obrázky, písma, rámce, HTML5 média, AJAX požiadavky)
 • parameter zahrnutý v CSP verzia 1
 • používa sa ako záloha, náhrada (fallback) pre prípad, že nebudú vyslovene uvedené tieto parametre načítania (fetch directives):
  • child-src
  • connect-src
  • font-src
  • frame-src
  • img-src
  • manifest-src
  • media-src
  • object-src
  • prefetch-src
  • script-src
  • script-src-elem
  • script-src-attr
  • style-src
  • style-src-elem
  • style-src-attr
  • worker-src
 • pozor, nie je však zálohou pre ostatné (rozumej nie fetch) parametre:
  • base-uri
  • form-action
  • frame-ancestors
  • plugin-types
  • report-uri
  • sandbox

child-src

 • povolené zdroje pre vnorené kontexty prehliadača (<frame>, <iframe>) a pre objekty typu web workers
 • CSP v2
 • v ďalších verziách sa upustí od používania tohto parametru a uprednostní sa používanie worker-src a frame-src, viď nižšie

connect-src

 • povolené zdroje pre spojenia cez rozhrania skriptov
 • API ktoré sú regulované: <a ping>, Fetch, XMLHttpRequest, Websocket, EventSource, Navigator.sendBeacon()
 • CSP v1
 • napríklad pre správne overenie robots.txt v audite Lighthouse je potrebné, aby bol connect-src ‘self’ (ak je default-src ’none’)

font-src

 • povolené zdroje pre písma
 • CSP v1

frame-src

 • povolené zdroje pre vkladané rámce, ako sú HTML elementy <frame>, <iframe>
 • napríklad ak chcem na stránku vložiť video zo stránky youtube.com pomocou HTML značky <iframe>, musím pri parametri uviesť túto doménu: frame-src https://www.youtube.com/
 • CSP v1
 • ako záloha child-src, potom default-src

img-src

 • povolené zdroje pre obrázky a favicon
 • CSP v1

manifest-src

 • povolené zdroje pre súbory typu manifest
 • CSP v3
 • nie je podporované v Apple Safari prehliadači

media-src

 • povolené zdroje pre audio a video, ako sú napríklad HTML5 elementy <audio>, <video>
 • CSP v1

object-src

 • povolené zdroje pre elementy ako sú <object>, <embed>, <applet>
 • CSP v1

prefetch-src

 • povolené zdroje pre pred načítanie alebo pred vykreslenie (rôzne techniky na urýchlenie načítania webovej stránky)
 • CSP v3

script-src

 • definuje povolené zdroje pre načítanie obsahu typu JavaScript celkovo
 • jemnejšie rozdelenie viď nasledujúce dva parametre
 • CSP v1

script-src-elem

 • povolené zdroje pre JavaScript vložený značkami <script> a </script>
 • CSP v3
 • ako záloha najskôr script-src potom default-src
 • podporovane len prehliadačoch postavených na Chromiu

script-src-attr

 • povolené zdroje pre inline JavaScript zapísaný priamo v HTML značkách (napr. <body onload="alert('pozor !!!')">)
 • CSP v3
 • ako záloha najskôr script-src potom default-src
 • podporovane len prehliadačoch postavených na Chromiu

style-src

 • povolené zdroje pre CSS štýly celkovo
 • jemnejšie rozdelenie viď nasledujúce dva parametre
 • CSP v1

style-src-elem

 • povolené zdroje pre štýly vložené značkami <style>, </style>
 • povolené zdroje pre štýly uvedené značkou <link> ak obsahuje aj rel="stylesheet"
 • CSP v3
 • ako záloha najskôr style-src potom default-src
 • podporovane len prehliadačoch postavených na Chromiu

style-src-attr

 • povolené inline CSS štýly v jednotlivých HTML elementoch
 • CSP v3
 • ako záloha najskôr style-src potom default-src
 • žiaľ momentálne podporované tiež len v Chrome a spol.

worker-src

 • povolené zdroje pre Worker, SharedWorker alebo ServiceWorker
 • CSP v3
 • ako záloha child-src, potom script-src, potom default-src
 • Chrome 59 a vyššie preskakujú child-src

Parametre dokumentu

base-uri

 • povolené zdroje pre značku <base>
 • CSP v2
 • nemá zálohu, ak nie je uvedené, je povolená akákoľvek URL

plugin-types

 • povolené typy zdrojov, ktoré môžu byť vkladané pomocou značiek <object>, <embed>, <applet>
 • CSP v2
 • vloženie pomocou vyššie uvedených značiek zlyhá, ak:
  • to čo vkladáme nemá deklarovaný platný MIME typ
  • deklarovaný typ sa nezhoduje s typmi uvedenými v parametri plugin-types
  • typ preberaného objektu sa nezhoduje s deklarovaným typom
 • nemá zálohu, ak nie je uvedené, je povolený akýkoľvek MIME typ

sandbox

 • sandbox je pojem z oblasti počítačovej bezpečnosti, je to mechanizmus na oddelenie bežiacich procesov, zvyčajne kvôli zníženiu rizika zlyhania systému alebo šírenia nejakej zraniteľnosti
 • ako parameter CSP obmedzuje vykonávanie niektorých konkrétnych činností na stránke
 • zabraňuje činnostiam ako sú napr. otváranie vyskakovacích okien alebo spúšťanie doplnkov a skriptov, či naopak vyžaduje aby bol sťahovaný obsah z toho istého zdroja ako stránka samotná
 • ak nemá uvedené žiadne ďalšie hodnoty zapína všetky obmedzenia
 • ak chcem povoliť nejakú činnosť musím ju zadať, viaceré hodnoty oddeľujem medzerou (sandbox allow-forms allow-scripts;)
 • CSP v1
 • zoznam dostupných povolení: allow-downloads-without-user-activation, allow-forms, allow-modals, allow-orientation-lock, allow-pointer-lock, allow-popups, allow-popups-to-escape-sandbox, allow-presentation, allow-same-origin, allow-scripts, allow-storage-access-by-user-activation, allow-top-navigation, allow-top-navigation-by-user-activation
 • parameter nie je možné nastaviť pomocou značky <meta>

Parametre navigácie

form-action

 • vymedzuje adresy na ktoré môžu byť zo stránky zasielané formuláre
 • CSP v2
 • nemá zálohu, ak nie je uvedené, je povolená akákoľvek URL

frame-ancestors

 • povolené zdroje, ktoré môžu vkladať moju stránku pomocou HTML značiek <frame>, <iframe>, <object>, <embed>, <applet>
 • ak nastavím hodnotu na none, znamená to, že žiadna iná stránka nemôže vkladať moju stránku ako rámec
 • CSP v2
 • nemá zálohu, ak nie je uvedené, je povolená akákoľvek URL
 • parameter nie je možné nastaviť pomocou značky <meta>
 • povolené zdroje kam môže byť iniciovaná navigácia zo stránky akýmkoľvek spôsobom (pomocou značky <a>, <form> aj pomocou metódy window.open alebo pomocou vlastnosti window.location)
 • ak je nastavený parameter form-action, tak toto obmedzenie navigácie sa nebude vzťahovať na navigáciu spôsobenú odoslaním formuláru
 • CSP v3
 • tento parameter zatiaľ nie je podporovaný žiadnym prehliadačom
 • nemá zálohu, ak nie je uvedené, navigácia môže smerovať kamkoľvek

Parametre reportovania

report-uri

 • zastaraný parameter, neodporúča sa používať ho
 • odporúča sa začať používať nový parameter report-to, viď nižšie
 • no ale keďže nový parameter podporuje zatiaľ len Chrome, tak v prechodnom období je vhodné použiť oba parametre
 • parameter definuje URL kam sa majú posielať hlásenia o porušení Content Security Policy
 • hlásenia sú posielané ako JSON dokument pomocou požiadavky HTTP POST
 • CSP v1
 • parameter nie je možné nastaviť pomocou značky <meta>

report-to

 • definuje miesto kam sa majú posielať hlásenia o porušení Content Security Policy
 • miesto je hodnota kľúča group z inej HTTP hlavičky odpovede Report-To (zapísaná ako JSON)
 • okrem kľúča group hlavička obsahuje povinné kľúče max_age a endpoints a nepovinný include_subdomains
 • kľúč endpoints obsahuje pole objektov (dvojica kľúč "url:" a hodnota samotná URL)
 • CSP v3
 • parameter nie je možné nastaviť pomocou značky <meta>

Iné parametre

block-all-mixed-content

 • zablokuje načítavanie akéhokoľvek obsahu ktorý by mal byť nahrávaný cez nezabezpečené spojenie http: pokiaľ bola stránka načítaná cez zabezpečené spojenie https:

upgrade-insecure-request

 • donúti prehliadač zvýšiť úroveň zabezpečenia HTTP požiadavky na stiahnutie nejakého obsahu z http: na https: pokiaľ bola stránka načítaná cez zabezpečené spojenie https:

Zoznam dostupných zdrojov

adresa hostiteľa

 • adresa hostiteľa zdroja pre nahrávanie obsahu daného typu
 • adresa môže byť uvedená v rôznych podobách:
  • kompletná URL s protokolom a doménou https://*.zwieratko.sk
  • doména a číslo portu zwieratko.sk:443
  • len typ protokolu https:
 • napr. frame-src https://www.google.com – táto politika umožňuje na stránke zobraziť okrem iného mapu vloženú pomocou HTML značky <iframe>, potrebný obsah môže byť nahrávaný len z adresy https://www.google.com
 • iný príklad: default-src https: – nie veľmi bezpečná politika, lebo viac menej akýkoľvek obsah (obrázky, písma, štýly, skripty, atď.) môže byť získaný odkiaľkoľvek z internetu, stačí len aby to bolo pomocou zabezpečeného spojenia https:

* (znak hviezdička)

 • umožní nahrávať požiadavku odkiaľkoľvek
 • veľmi nebezpečné, je to aj východiskové nastavenie (ak nie je uvedené nič)
 • napr. img-src * – požadovaný obrázok je možné získať akokoľvek, odkiaľkoľvek

’none'

 • zabráni nahrávať z akéhokoľvek zdroja
 • odporúčané východiskové nastavenie pre všetky parametre
 • napr. default-src 'none' – stránka nemôže získať žiadne dodatočné zdroje pre zobrazenie obsahu (štýly, skripty, písma, média atď.)

‘self’

 • obsah môže byť stiahnutý len pomocou toho istého protokolu a z tej istej domény aj portu ako má samotná stránka
 • napr. style-src 'self' – stránka môže použiť pri vykresľovaní len tie štýly, ktoré sú získané z tej istej domény, portu a pomocou toho istého protokolu ako stránka samotná
 • čiže pri tejto politike môže napr. prehliadač zobrazujúci stránku z adresy https://zwieratko.sk načítať potrebné súbory .css len z adresy https://zwieratko.sk/ ale už nie z adresy http://zwieratko.sk/ alebo akejkoľvek inej domény

data:

 • umožní na sťahovanie prostriedkov použiť protokol data:
 • napr. img-src data: – stránka môže zobraziť obrázky zakódované pomocou Base64 a získané cez protokol data:

‘unsafe-inline’

 • umožňuje použiť prostriedky, ktoré sa nachádzajú priamo v dokumente stránky, inline CSS štýly alebo skripty
 • napr. style-src-attr 'unsafe-inline'

‘unsafe-eval’

 • umožňuje použiť prostriedky, ktoré sa vytvoria dynamicky, počas načítania stránky
 • napr. JavaScript vytvorený z reťazca pomocou eval()

‘strict-dynamic’

 • umožňuje skriptom načítať ich závislosti bez toho aby tu boli vyslovene uvedené

Riešenie

 1. presne a jasne určiť všetky zdroje potrebné na správne zobrazenie stránky
 2. vytvoriť prvotný návrh CSP, kde bude všetko okrem potrebných zdrojov zakázané
 3. nasadiť hlavičku CSP v režime Report-Only
 4. testovať, testovať a testovať
 5. testovať každú časť webu vo všetkých prehliadačoch
 6. nasadiť hlavičku v plnom režime a pozorne sledovať reporty

Pokus a omyl

Jednou z metód ako implementovať CSP bezpečnostnú hlavičku je najskôr všetky zdroje zakázať, potom testovať jednotlivé časti webu vo vývojárskom doplnku prehliadača a postupne potrebné zdroje pridávať a povoľovať. Takzvaná metóda pokus a omyl :), ale aspoň sa pri nej niečo priučím.

Testovať je potrebné v rôznych prehliadačoch, lebo CSP je implementované rôznym spôsobom.

Takže na začiatku všetky zdroje zakážem, pre prehľadnosť to nie je celá hlavička a každý parameter je na novom riadku:

default-src 'none'
base-uri 'none'
form-action 'none'
frame-ancestors 'none'
plugin-types 'none'
report-uri 'https://mojadomena.report-uri.com/r/d/csp/enforce'

Pokúsim sa stránku načítať a zobraziť v prehliadači so zapnutým doplnkom pre vývojárov (napr. v Chrome je to DevTools). V prípade, že sa stránka pokúsila pri vykresľovaní obsahu načítať niečo aj zo zdrojov ktoré sú zakázané, tak vo vývojárskom doplnku, v časti Konzola uvidím chybové hlásenia typu:

Refused to load the image ‘http://192.168.3.34:8080/favicon.ico’ because it violates the following Content Security Policy directive: “default-src ’none’”. Note that ‘img-src’ was not explicitly set, so ‘default-src’ is used as a fallback. — (Google Chrome DevTools Console)

Content Security Policy: Na základe nastavení stránky bolo zablokované načítanie zdroja http://192.168.3.34:8080/favicon.ico (“default-src”). — (Konzola vo vývojárskych nástrojoch, Mozilla Firefox)

Z takého hlásenia zistím, že nebolo možné načítať obrázok – favicon z koreňového adresára stránky, lebo keďže nie je nastavený parameter img-src použil sa ako náhradný parameter deafult-src a ten ma hodnotu none a teda nie je možné nahrávať žiaden obsah zo žiadneho zdroja.

Aby som prehliadaču povolil pri zobrazovaní stránky načítať aj favicon, musím pridať parameter img-src 'self'. Po pridaní, zmene parametra musím stránku znovu načítať a skontrolovať hlásenia v konzole.

Takto musím prejsť každú jednu zobrazovanú stránku na celom webe a vyriešiť všetky chybové hlásenia týkajúce sa CSP. Pri rozsiahlych weboch s veľkým množstvom obsahu z rôznych zdrojov je to žiaľ veľmi pomalý proces.

Nakoniec sa môžem dopracovať k finálnej podobe:

default-src 'none';
font-src https://fonts.gstatic.com data:;
frame-src https://www.google.com https://www.youtube.com;
img-src 'self' https://dummyimage.com https://picsum.photos https://i.picsum.photos;
media-src data:;
style-src 'self' https://fonts.googleapis.com 'unsafe-inline';
style-src-attr 'unsafe-inline';
script-src 'nonce-0123abcdefgh==' 'unsafe-inline' 'strict-dynamic' https:;
manifest-src 'self';
connect-src 'self' https://dummyimage.com https://picsum.photos https://i.picsum.photos;
form-action 'self';
frame-ancestors 'none';
base-uri 'none';
report-to default;
report-uri https://zwieratko.report-uri.com/r/d/csp/enforce;

Zdroj