Bezpečnostné hlavičky

Cieľ

Chcem správne nastaviť bezpečnostné hlavičky odpovede webového servera.

Toto je veľmi rozsiahla problematika. Furt keď mám pocit, že už je to hotové, tak sa dočítam o niečom novom, alebo pribudne ďalšia špecifikácia atď.

Riešenie

HTTP hlavičky vo všeobecnosti umožňujú výmenu dodatočných informácii medzi webovým serverom a klientom.

Bezpečnostné hlavičky (HTTP security headers) odpovede webového servera nastavujú alebo upravujú vlastnosti a správanie webového servera – stránky vo vzťahu ku klientovi – prehliadaču. Snažia sa zabrániť, aby sa webový prehliadač stal terčom útoku, zabraňujú zneužitiu známych bezpečnostných zraniteľností.

Nastaviť ich môžem v konfiguračnom súbore pre daný server. Hlavička má vždy presne stanovený názov a jeden alebo viac parametrov, ktoré môžu mať nejakú hodnotu.

Upozornenie

Nepresná alebo nesprávna implementácia bezpečnostných hlavičiek môže viesť až ku úplnému znefunkčneniu webového servera. Bezpečnostné hlavičky sú veľmi dôležité, no je tak isto veľmi dôležité ich bezchybné a správne nastavenie. Pred ich nasadením na produkčných serveroch je potrebné dôkladné testovanie.

Strict-Transport-Security

Hlavička zabezpečí aby sa prehliadač pripájal ku webovému serveru výhradne a len cez zabezpečený protokol HTTPS a teda nie cez nezabezpečený protokol HTTP.

Má niekoľko parametrov:

 • mag-age – (povinný parameter) v sekundách určí koľko si má webový prehliadač zapamätať, že daný web je dostupný výhradne cez HTTPS a nie cez HTTP. Hodnota má byť dostatočne vysoká. Aspoň dva roky, to je 63072000 sekúnd

 • includeSubDomains – (voliteľný parameter) nastaví, že pravidlo platí aj pre všetky podriadené domény

 • preload – (voliteľný parameter) zabezpečí, že prehliadač sa ku danému webu nebude už nikdy pripájať cez nezabezpečené HTTP. Je to vlastne zoznam domén ku ktorým sa majú prehliadače pripájať len cez HTTPS, v ktorom si prehliadač overuje, či tam doména je uvedená, spravuje ho Google

Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubDomains; preload"

X-Content-Type-Options

Hlavička oznamuje prehliadaču aby neprechádzal jednotlivé súbory na serveri a nesnažili sa odhadnúť či zmeniť MIME typ jednotlivých súborov, ale riadil sa výhradne informáciou z hlavičky Content-Type. Hlavička zabraňuje tomu, aby prehliadač interpretoval súbory, ktoré mu server posiela inak než je deklarované.

Hlavička má jediný povinný parameter nosniff.

X-Content-Type-Options "nosniff"

Hlavička zablokuje požiadavky:

 • ak je cieľom požiadavky CSS štýl a zároveň je jeho MIME typ iný ako text/css
 • ak je cieľom požiadavky script a zároveň je jeho MIME typ iný ako:
  • application/ecmascript
  • application/javascript
  • application/x-ecmascript
  • application/x-javascript
  • text/ecmascript
  • text/javascript
  • text/javascript1.0
  • text/javascript1.1
  • text/javascript1.2
  • text/javascript1.3
  • text/javascript1.4
  • text/javascript1.5
  • text/jscript
  • text/livescript
  • text/x-ecmascript
  • text/x-javascript

Hlavička taktiež zapína mechanizmus Cross-Origin Read Blocking pre MIME typy:

 • text/html
 • text/plain
 • text/json
 • application/json
 • /+json (aj akýkoľvek iný typ s rozšírením JSON)
 • text/xml
 • application/xml
 • /+xml (aj akýkoľvek iný typ s rozšírením XML s výnimkou image/svg+xml)

X-XSS-Protection

Hlavička má zabezpečiť zastavenie načítania stránky pri detekcii XSS útoku . Od jej užívania sa upúšťa, funkciu hlavičky môže nahradiť správne nastavená hlavička Content-Security-Policy . X-XSS-Protection hlavička má zmysel pri snahe podporovať staršie verzie prehliadačov.

Má povinný parameter, ktorý môže mať jednu z hodnôt:

 • 0 – filter je vypnutý
 • 1 – filter je zapnutý a pri detekcii útoku sa prehliadač snaží stránku vyčistiť odobraním nebezpečných častí
 • 1; mode=block – filter je zapnutý a pri detekcii útoku prehliadač načítanie stránky zablokuje
 • 1; report=adresa.sk – (parameter len pre prehliadače z rodiny chromium) filter je zapnutý, pri detekcii útoku sa prehliadač snaží stránku vyčistiť a odoslať report
X-XSS-Protection "1; mode=block"

X-Frame-Options

Hlavička môže zabrániť vkladaniu obsahu stránky do iných stránok pomocou elementov ako sú frame, ifram, object, embed. Mala by zabrániť útoku typu clickjacking . Hlavička môže byť nahradená pomocou Content-Security-Policy a má ju zmysel zachovať opäť skôr kvôli podpore starších prehliadačov.

Hlavička má jediný povinný parameter, ktorý môže byť nastavený na jednu z hodnôt:

 • deny – zabráni akémukoľvek vkladaniu stránky pomocou HTML elementov
 • sameorigin – stránka môže byť vkladaná pomocou HTML značiek, ale len z tej istej domény ako web
 • allow-from domena.sk – stránka môže byť vkladaná do stránky na danej doméne (toto nie je podporované v moderných prehliadačoch)
 • modernejšou verziou tejto hlavičky je CSP parameter frame-ancestors
X-Frame-Options "SAMEORIGIN"

Public-Key-Pins

Od tejto hlavičky sa chvála Bohu definitívne upúšťa .

Úprimne povedané nikdy som nepochopil ako ju implementovať :)


Content-Security-Policy

Veľmi dôležitá hlavička. Na jej vývoji sa aktívne pracuje, momentálne existuje vo verzii 3. CSP hlavička odpovede webového servera presne vymedzuje z akých zdrojov a ako môže stránka načítať a používať rôzny obsah (napr. CSS štýly, JavaScript, písma).

Hlavička má veľké množstvo parametrov. Spôsob povoľovania zdrojov je veľmi jemne rozdelený a teda jednotlivé oblasti je možné presne vymedziť.

Je potrebné byť nanajvýš opatrný, nesprávnym nastavením tejto hlavičky je jednoduché zablokovať časť stránky, alebo ju až úplne znefunkčniť.

Content-Security-Policy: default-src https:

Kvôli množstvu parametrov podrobnejšie v samostatnej poznámke Content-Security-Policy hlavička .


Permissions-Policy

Pôvodne sa používala hlavička Feature-Policy, no od nej sa upúšťa. Bola vytvorený návrh novej hlavičky Permissions-Policy a zmenil sa aj formát zápisu. Pre porovnanie viď nižšie formát zápisu oboch.

Hlavička umožňuje správcom stránok povoľovať, zakazovať a meniť pristup ku rôznym vlastnostiam a funkciám prehliadača. Podobne ako CSP kontroluje bezpečnosť tým, že reguluje prístup webovej stránky ku zdrojom obsahu, tak táto hlavička kontroluje bezpečnosť a súkromie tým, že reguluje prístup webovej stránky ku funkciám a rozhraniam webového prehliadača.

Parametrom je vlastnosť prehliadača a typ povolenie pre danú vlastnosť, vlastností je mnoho, oddeľujú sa bodkočiarkou. Nie každá vlastnosť je podporovaná vo všetkých prehliadačoch.

Povolenie môže mať hodnotu:

 • none – funkcia prehliadača je zakázaná pre akékoľvek požiadavky
 • self – funkcia je povolená, ale len pre požiadavky z tej iste domény ako samotný web
 • * – odkiaľkoľvek
 • domena.sk – z konkrétnej domény
Feature-Policy "accelerometer 'none'; ambient-light-sensor 'none'; autoplay 'none'; camera 'none'; geolocation 'self'; microphone 'none'; payment 'none'"
Permissions-Policy "accelerometer=(), autoplay=(), camera=(), geolocation=(self), microphone=(), payment=()"

Referrer-Policy

Hlavička nastavuje aké množstvo informácii o odkazujúcej stránke bude odoslaných v hlavičke Referer spolu so žiadosťou stránke kam smeruje požiadavka.

Jediný parameter je povinný:

 • no-referrer – žiadne informácie nebudú odoslané
 • no-referrer-when-downgrade – prednastavená hodnota v prípade, že politika nie je špecifikovaná, alebo je nastavená nesprávne, celá adresa o tom odkiaľ prichádza požiadavka bude odoslaná, ale len v prípade, že úroveň zabezpečenia protokolu je rovnaká (HTTP->HTTP, HTTPS->HTTPS), alebo sa zvyšuje (HTTP->HTTPS), no nesmie sa znížiť (HTTPS->HTTP)
 • origin – bude odoslaná len doména, teda nie presná a celá adresa (nebude odoslaná časť za lomkou za doménou a časť za znakom otáznik)
 • origin-when-cross-origin – odošle celú adresu, ale len v prípade, že odkaz smeruje niekam v rámci tej istej domény, inak pošle len doménu
 • same-origin – bude odoslaná celá adresa, ale len v rámci tej istej domény, ak bude odkaz smerovať mimo doménu, nebude odoslaná žiadna informácia
 • strict-origin – bude odoslaná len doména, teda nie presná a celá adresa a aj to len v prípade, že sa nezníži úroveň zabezpečenia protokolu
 • strict-origin-when-cross-origin – v rámci tej istej domény bude odoslaná celá adresa a mimo doménu len doménová časť a aj to len v prípade, že úroveň zabezpečenia sa nezníži, inak nebude odoslaná žiadna informácia
 • unsafe-url – odoslaná bude celá informácia (teda aj doména aj časť adresy za lomkou za doménou a aj časť za znakom otáznik) bez ohľadu na to kam smeruje požiadavka
Referrer-Policy "no-referrer-when-downgrade"

Expect-CT

Od tejto hlavičky sa upúšťa.

Hlavička núti prehliadač overiť si správnosť vydaného certifikátu pomocou mechanizmu Certificate Transparency a umožní prehliadaču posielať report v prípade, že certifikát nie je v poriadku.

Má niekoľko parametrov:

 • max-age – čas v sekundách po prijatí hlavičky, počas ktorého bude prehliadač považovať odosielajúci server za známeho ECT hostiteľa
 • enforce – (voliteľný parameter) núti prehliadač odmietať spojenia v prípade, že vydaný certifikát nie je správny
 • report-uri – (voliteľný parameter) adresa kam je potrebné posielať hlásenie o nesprávnosti vydaného certifikátu
Expect-CT "enforce, max-age=86400, report-uri=https://mojadomena.report-uri.com/r/d/ct/enforce"

Server

Hlavičky s názvami a verziami používaného softvéru je naopak potrebné vypnúť, alebo ich hodnotu nastaviť zámerne na nesprávnu.

Informácia o skutočnom type a verzii webového serveru na ktorom beží stránka môžu uľahčiť prácu útočníkovi, keďže k rôznym verziám môžu byť známe rôzne bezpečnostné diery a zraniteľnosti.

Caddyfile:

Server "StarTrek_007"

.htaccess:

ServerSignature Off
Header unset Server
Header unset X-Powered-By

PoznámkaServerSignature nie je hlavička, ale rieši podobnú vec.


Cache-Control

Hlavička určuje kde, ako dlho a ako môže či nemôže byť rôzny obsah z webového servera ukladaný do rôznych vyrovnávacích pamätí.

Z hľadiska bezpečnosti a ochrany súkromia je vhodnejšie citlivý obsah, ktorý sa môže prenášať z webového servera do prehliadača neukladať do zdieľanej vyrovnávacej pamäte private, alebo neukladať žiaden obsah do žiadnej vyrovnávacej pamäte no-store.

Cache-Control "private, no-cache, no-store, no-transform, must-revalidate, proxy-revalidate, max-age=0"
Pragma no-cache
Expires 0

Podrobnejšie o ukladaní obsahu z webového servera do vyrovnávacej pamäte v závislosti od typu obsahu v samostatnej poznámke Cache-Control hlavička .


Overenie

Správnosť implementácie bezpečnostných hlavičiek si môžem overiť na rôznych stránkach:

Overenie spočíva v kontrole prítomnosti hlavičky, vo vyhodnotení formálnej správnosti zápisu a vo vyhodnotení dostatočnej prísnosti jednotlivých bezpečnostných politík.


Príklady

Caddy

Caddyfile:

header / {
 Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains; preload"
 X-Content-Type-Options "nosniff"
 X-XSS-Protection "1; mode=block"
 X-Frame-Options "SAMEORIGIN"
 Content-Security-Policy "upgrade-insecure-requests; block-all-mixed-content; default-src 'none' ; base-uri 'none' ; style-src 'self' 'sha256-z7zcnw/4WalZqx+PrNaRnoeLz/G9WXuFqV1WCJ129sg=' ; style-src-attr 'unsafe-inline' ; font-src 'self' data: ; img-src 'self' ; script-src 'nonce-h2q368NFu1IFU8SoxDwpsg==' 'nonce-rAnd0mNumb3r==' 'unsafe-inline' 'strict-dynamic' https: ; frame-src https://docs.google.com/ https://www.google.com/ ; child-src 'none' ; object-src 'none' ; manifest-src 'self' ; connect-src 'self' ; form-action 'self' ; frame-ancestors 'self' ; report-uri https://mojadomena.report-uri.com/r/d/csp/enforce "
 Feature-Policy "accelerometer 'none'; ambient-light-sensor 'none'; autoplay 'none'; camera 'none'; geolocation 'self'; microphone 'none'; payment 'none'"
 Permissions-Policy "accelerometer=(), autoplay=(), camera=(), geolocation=(self), microphone=(), payment=()"
 Referrer-Policy "no-referrer-when-downgrade"
 Expect-CT "enforce, max-age=600, report-uri=https://mojadomena.report-uri.com/r/d/ct/enforce"
 node "zwerina-01"
 Server "StarTrek_007"
 Cache-Control "private, no-cache, no-store, no-transform, must-revalidate, proxy-revalidate, max-age=0"
 Pragma no-cache
 Expires 0
}

Apache

.htaccess:

<IfModule mod_headers.c>
 Header set Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubDomains; preload"
 Header always set X-Content-Type-Options "nosniff"
 Header always set X-XSS-Protection "1; mode=block"
 Header always set X-Frame-Options "SAMEORIGIN"
 Header set Content-Security-Policy "default-src 'none'; font-src https://fonts.gstatic.com data:; frame-src https://www.google.com; img-src 'self' https://dummyimage.com https://picsum.photos https://i.picsum.photos; style-src 'self' https://fonts.googleapis.com ; style-src-attr 'unsafe-inline' ; script-src 'nonce-rAnd0mNumb3r==' 'unsafe-inline' 'strict-dynamic' https: ; manifest-src 'self' ; connect-src 'self' ; form-action 'self' ; frame-ancestors 'none'; base-uri 'none'; report-uri https://mojadomena.report-uri.com/r/d/csp/enforce"
 Header set Feature-Policy "accelerometer 'none'; ambient-light-sensor 'none'; autoplay 'none'; camera 'none'; geolocation 'self'; microphone 'none'; payment 'none'"
 Header set Referrer-Policy "no-referrer-when-downgrade"
 Header set Expect-CT "enforce, max-age=600, report-uri=https://mojadomena.report-uri.com/r/d/ct/enforce"
 Header always unset Server
 Header always unset X-Powered-By
 <filesMatch "\.(x?html?|php)$">
 Header always set Cache-Control "private, no-cache, no-store, no-transform, must-revalidate, proxy-revalidate, max-age=0"
 Header always set Pragma "no-cache"
 Header always set Expires 0
 </filesMatch>
</IfModule>

Nginx

security.conf:

# security headers
add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always;
add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always;
add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
add_header Referrer-Policy "no-referrer-when-downgrade" always;
add_header Content-Security-Policy "default-src 'self' http: https: data: blob: 'unsafe-inline'" always;
add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains; preload" always;

Zdroj