Nájsť a nahradiť reťazec

Cieľ

Nájsť a nahradiť reťazec vo všetkých súboroch daného typu v adresári.

Riešenie

find /home/rado/web/test01/content/posts -name \*.md -exec sed -i "s/toc:\sfalse/toc: true/g" {} \;

V adresári posts vyhľadá súbory s príponou .md, v nich vyhľadá reťazec toc: false a nahradí ho reťazcom toc: true.


Ešte jeden príklad:

find /home/rado/web/test01/content/archiv -name \*.md -exec sed -i "s/showdate\s=\strue/showdate = false/g" {} \;

V adresári archiv vyhľadá súbory s príponou .md, v nich vyhľadá reťazec showdate = true a nahradí ho reťazcom showdate = false


Zdroj