Hugo – základy

Hugo je generátor statických stránok napísaný v jazyku Go. Podľa ich vlastného popisu najrýchlejší na svete. „Objektívne“ je vážne veľmi rýchly, ľahko použiteľný a dostatočne konfigurovateľný. Je to obdivuhodný a komunitou vyvíjaný kus softvéru s otvoreným zdrojovým kódom. Vlastne aj túto stránku má na svedomí Hugo.

Hugo spracuje adresáre s obsahom, šablónami a konfiguráciou a vytvorí z toho plnohodnotnú HTML stránku. Obsah vytvárame v textových súboroch pomocou značkovacieho jazyka Markdown . Súbory majú príponu .md. Na začiatku súboru je časť nazvaná „front matter“, obsahujúca metadáta (dátum vytvorenia, názov, krátky popis, značky atď.), po nej nasleduje samotný obsah príspevku.

Hugo má spracovanú kvalitnú a podrobnú dokumentáciu . Tento text sa ju nesnaží v žiadnom prípade nahradiť :), má slúžiť len ako pripomienka pre mňa.

Inštalácia

Celý Hugo je len jeden jediný spustiteľný súbor. Môžem si ho sám skompilovať, alebo použiť už skompilovanú verziu. Je vytváraný pre mnoho platforiem (Linux, Mac, Windows) a v rôznych formách .

Inštalovať ho je možné pomocou obľúbeného balíčkovacieho systému (brew, choco, scoop, snap), alebo aj len prekopírovaním binárky do adresáru, ktorý je zahrnutý v spustiteľnej ceste.

Najskôr si vytvorím adresár do ktorého budem Hugo sťahovať a v ňom vytvorím adresár pre konkrétnu verziu:

cd ~/Downloads
mkdir Hugo
cd Hugo
mkdir 0.36.1
cd 0.36.1

Stiahnem si požadovanú verziu, rozbalím archív, prekopírujem binárku:

wget https://github.com/gohugoio/hugo/releases/download/v0.36.1/hugo_0.36.1_Linux-64bit.tar.gz
tar -xvf *
cp hugo /usr/local/bin
hugo version

Správnosť inštalácie si overím zadaním hugo version v príkazovom riadku. Ak som postupoval správne, odpoveď je číslo nainštalovanej verzie:

Hugo Static Site Generator v0.36.1 linux/amd64 BuildDate: 2018-02-15T09:07:45Z

Vytvorenie stránky

hugo new site test01

Na mieste odkiaľ to spúšťam vytvorí nový adresár test01 a v ňom celú potrebnú adresárovú štruktúru pre novú stránku či blog.

Pridanie témy

Prepnem sa do novovytvoreného adresáru. Pomocou gitu pridám nejakú tému:

cd test01
git init
git submodule add https://github.com/Track3/hermit.git themes/hermit

Ďalej podľa inštrukcii ku danej téme upravím konfiguračný súbor config.toml.

Pridanie obsahu

hugo new posts/prvy-prispevok.md

Tento príkaz vytvorí v adresári content/posts súbor prvy-prispevok.md v ktorom bude časť „front matter“ pripravená podľa vzoru v /archetypes/default.md.

Spustenie servera

Spustím webový server:

hugo server -D --bind=10.59.27.39 --baseURL=http://10.59.27.39:1313

Na miestnej ip adrese 10.59.27.39 je možné pomocou webového prehliadača sledovať novú stránku a testovať jej funkčnosť. Zmeny v konfiguračných súboroch, alebo v súboroch s obsahom sa prejavujú okamžite.

Aktualizácia

Aktualizácia podobne ako samotná inštalácia spočíva vo vytvorení adresáru pre novú verziu, stiahnutí archívu, jeho rozbalení a prekopírovaní súboru hugo do adresáru /usr/local/bin:

cd ~/Downloads/Hugo
mkdir 0.64.1
cd 0.64.1
wget https://github.com/gohugoio/hugo/releases/download/v0.64.1/hugo_extended_0.64.1_Linux-64bit.tar.gz
tar -xvf *
cp hugo /usr/local/bin

Správnosť aktualizácie si overím zadaním hugo version v príkazovom riadku.


Zdroj


Hugo

424 slov

2018-02-26 17:10 +0000

2022-12-25 18:11 +0000